Fundusz inwestycyjny

BPS Konserwatywny (BPS FIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Co  najmniej  50%  aktywów  Subfunduszu  jest  lokowane  w  dłużne papiery  wartościowe  emitowane  przez  Skarb  Państwa,  Narodowy Bank  Polski,  państwa  członkowskie  UE,  banki  centralne  państw członkowskich  UE  lub  Europejski  Bank  Centralny.  Co  najmniej  50% aktywów  Subfunduszu  jest  lokowane  w  skarbowe  i  komercyjne dłużne  papiery  wartościowe,  dla  których  czas  pozostający  do wykupu  nie przekracza  397  dni lub wysokość  oprocentowania  jest ustalana  dla  okresów  nie  dłuższych  niż  397  dni.  Co  najmniej  70% aktywów  Subfunduszu  lokowane  jest  w  skarbowe  i  komercyjne dłużne papiery wartościowe, listy zastawne i depozyty bankowe. Subfundusz  może  zawierać  umowy  mające  za  przedmiot instrumenty  pochodne,  w  tym  niewystandaryzowane  instrumenty pochodne,  zarówno  w  celu  zapewnienia  sprawnego  zarządzania portfelem  inwestycyjnym  Subfunduszu  jak  i  w  celu  ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. Zyski  z  inwestycji,  takie  jak  otrzymane  odsetki,  są  ponownie inwestowane. Wzorcem  (benchmarkiem)  służącym  do  oceny  efektywności inwestycji  w  jednostki  uczestnictwa  BPS  Konserwatywny odzwierciedlającym  zachowanie  się  zmiennych  rynkowych najlepiej  oddających  cel  i  politykę  inwestycyjną  BPS Konserwatywny jest: 100% WIBID 3M Benchmark obowiązuje od 1 stycznia 2013 r. Posiadacze jednostek  mogą (z  zastrzeżeniem zawieszenia umorzeń w  wyniku  okoliczności  nadzwyczajnych)  w  każdym  dniu  wyceny złożyć żądanie odkupienia jednostek uczestnictwa. Zalecenie:  niniejszy  Subfundusz  może  nie  być  odpowiedni  dla Inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 1 roku.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca BPS TFI
 • Grupa Funduszy Dłużne uniwersalne
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 59.43 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie 0,00%
 • Opłata za zbycie 0,00%
 • Opłata za zarządzanie max. 1,50%
 • Opłata za wynik brak
 • Minimalna pierwsza wpłata 100 PLN

Dystrybutorzy

 • Bossafund
 • Dom Maklerski EFIX
 • F-Trust
 • TFI BPS
 • TFI Novo

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Dłużne papiery skarbowe
 • 61 %
Dłużne papiery korporacyjne
 • 36 %
Gotówka
 • 3 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe1,79 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo niska zmienność
Współczynnik zmienności209,69 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek ryzyka do zysku
Information Ratio-0,0402
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo niski stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery skarbowe61 %
Dłużne papiery korporacyjne36 %
Gotówka3 %