Fundusz inwestycyjny

BPS Dłużny (BPS SFIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Aktywa Funduszu lokowane są w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski; papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim; depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok; inne instrumenty rynku pieniężnego, jeżeli instrumenty te lub ich emitent podlegają regulacjom mającym na celu ochronę inwestorów. Główną kategorią lokat, nie mniej niż 65% Aktywów Funduszu, stanowią instrumenty rynku pieniężnego lub dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, inne niż Rzeczpospolita Polska państwa będące członkami Unii Europejskiej lub międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z pozostałych państw będących członkami Unii Europejskiej. Nie więcej niż 35% Aktywów Funduszu stanowią instrumenty rynku pieniężnego lub dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, w tym: obligacje (w tym również obligacje uprawniające do objęcia akcji emitenta), listy zastawne, certyfikaty depozytowe, kwity depozytowe, których bazą są obligacje (lub inne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągnięcia długu), a także inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągnięcia długu Fundusz może lokować do 10% wartości swoich Aktywów w instrumenty wyemitowane przez jeden podmiot, przy czym, łączna wartość lokat, w których Fundusz ulokował ponad 5% wartości Aktywów nie może przekroczyć 40% wartości Aktywów. Podstawowym kryterium doboru lokat jest uzyskiwanie możliwie wysokiej stopy zwrotu przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka związanego z niewypłacalnością emitenta, ryzyka zmienności stóp procentowych i ryzyka ograniczonej płynności. Posiadacze jednostek uczestnictwa mogą dokonywać transakcji nabycia oraz odkupienia jednostek każdego dnia wyceny (z zastrzeżeniem zawieszenia umorzeń w wyniku nadzwyczajnych okoliczności). Fundusz nie ma określonego wzorca (benchmarku) służącego do oceny efektywności inwestycji w jego jednostki uczestnictwa. Dochody osiągnięte z dokonywanych inwestycji funduszu powiększają wartość aktywów funduszu oraz wartość jednostek uczestnictwa. Fundusz nie wypłaca dochodów Uczestnikom. Zalecenie: Niniejszy fundusz może nie być odpowiedni dla osób, które zamierzają wycofać swoje środki przed upływem roku.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca BPS TFI
 • Grupa Funduszy Dłużne uniwersalne
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 15.03 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 0,30%
 • Opłata za zbycie max. 0,30%
 • Opłata za zarządzanie max. 1,30%
 • Opłata za wynik występuje
 • Minimalna pierwsza wpłata 100 PLN

Dystrybutorzy

 • Bossafund
 • Dom Maklerski EFIX
 • F-Trust
 • TFI BPS
 • TFI Novo

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Dłużne papiery korporacyjne
 • 51 %
Dłużne papiery skarbowe
 • 48 %
Gotówka
 • 1 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe4,98 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Niska zmienność
Współczynnik zmienności203,43 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek ryzyka do zysku
Information Ratio-0,0572
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo niski stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery korporacyjne51 %
Dłużne papiery skarbowe48 %
Gotówka1 %