Fundusz inwestycyjny

BPS Dłużny (BPS SFIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Fundusz realizuje cel inwestycyjny BPS Dłużny poprzez inwestowanie Aktywów tego Subfunduszu w kategorie lokat określonych poniżej, stosując ograniczenia. BPS Dłużny może lokować Aktywa, przy uwzględnieniu ograniczeń inwestycyjnych wynikających z Ustawy i Statutu, w następujące kategorie lokat: 1) Instrumenty Rynku Pieniężnego, 2) dłużne papiery wartościowe, 3) listy zastawne, 4) depozyty, 5) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, 6) certyfikaty inwestycyjne. Do 100% wartości Aktywów Subfunduszu będzie lokowane w Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz w inne dłużne papiery wartościowe, oraz depozyty bankowe, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Udział Instrumentów Rynku Pieniężnego, dłużnych papierów wartościowych oraz depozytów bankowych w wartości Aktywów Subfunduszu nie będzie mniejszy niż 70 %. Subfundusz może dokonywać lokat za granicą. Instrumenty Rynku Pieniężnego i papiery wartościowe objęte lub nabyte za granicą mogą stanowić do 33% Wartości Aktywów Subfunduszu.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca BPS TFI
 • Grupa Funduszy Dłużne korporacyjne
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 16.90 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 0,30%
 • Opłata za zarządzanie 1,50%
 • Minimalna pierwsza wpłata 40 000 EUR

Dystrybutorzy

 • Bossafund
 • Dom Maklerski EFIX
 • F-Trust
 • TFI BPS

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Dłużne papiery korporacyjne
 • 46 %
Dłużne papiery skarbowe
 • 44 %
Gotówka
 • 10 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe1,22 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo niska zmienność
Współczynnik zmienności112,80 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek ryzyka do zysku
Information Ratio-0,0614
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery korporacyjne46 %
Dłużne papiery skarbowe44 %
Gotówka10 %