Fundusz inwestycyjny

BPS Dłużny (BPS SFIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Co najmniej 70% aktywów Subfunduszu lokowane jest w skarbowe i komercyjne dłużne papiery wartościowe oraz depozyty bankowe, dla których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Nie więcej niż 33% aktywów Subfunduszu może być lokowane w skarbowe i komercyjne dłużne papiery wartościowe nabyte lub objęte za granicą. Przedmiotem lokat mogą być również długoterminowe dłużne papiery wartościowe, listy zastawne, jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą oraz certyfikaty inwestycyjne. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zarówno w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu jak i w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. Aktywa Subfunduszu są lokowane zgodnie z zasadami i ograniczeniami inwestycyjnymi określonymi dla funduszu inwestycyjnego otwartego.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca BPS TFI
 • Grupa Funduszy Dłużne korporacyjne
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 18.08 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 0,30%
 • Opłata za zarządzanie 1,50%
 • Minimalna pierwsza wpłata 40 000 EUR

Dystrybutorzy

 • Bossafund
 • Dom Maklerski EFIX
 • F-Trust
 • TFI BPS

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Dłużne papiery korporacyjne
 • 46 %
Dłużne papiery skarbowe
 • 44 %
Gotówka
 • 10 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe1,30 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo niska zmienność
Współczynnik zmienności452,17 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek ryzyka do zysku
Information Ratio-0,0962
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery korporacyjne46 %
Dłużne papiery skarbowe44 %
Gotówka10 %