Fundusz inwestycyjny

BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 

Subfundusz może lokować co najmniej 66% wartości Aktywów Subfunduszu w akcje i inne instrumenty udziałowe emitowane przez małe i średnie spółki oraz takie jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne, tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, które zgodnie z ich statutem lub regulaminem inwestują min 50% aktywów w Instrumenty Udziałowe, które są emitowane głównie przez małe i średnie spółki. 

Depozyty bankowe, Instrumenty Dłużne i inne instrumenty finansowe mogą stanowić łącznie maksymalnie 34% wartości Aktywów Subfunduszu. Wartość aktywów subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością, wynikającą ze składu portfela lub z przyjętej techniki zarządzania nim. 

Subfundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne - w szczególność w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym wynikającym z zakupu instrumentów finansowych denominowanych w walutach obcych. Subfundusz nie wypłaca dywidendy. 

Dochody z inwestycji są ponownie inwestowane, zwiększając wartość aktywów subfunduszu. 

Subfundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa w każdym dniu regularnej sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z zastrzeżeniem że ma możliwość zawieszania odkupień w wyniku nadzwyczajnych okoliczności opisanych szczegółowo w prospekcie informacyjnym BNP Paribas Parasol SFIO. 

Subfundusz nie stosuje Benchmarku wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w jednostki subfunduszu. 

Zalecenie: niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki przed upływem 5 lat.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca BNP Paribas TFI
 • Grupa Funduszy Akcje polskie
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Główne parametry funduszu

Akcje78 %
Dłużne papiery skarbowe19 %
Dłużne papiery korporacyjne2 %
inne aktywa1 %