Fundusz inwestycyjny

BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Subfundusz może lokować co najmniej 66% wartości Aktywów Subfunduszu w akcje i inne instrumenty udziałowe emitowane przez małe i średnie spółki oraz takie jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne, tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, które zgodnie z ich statutem lub regulaminem inwestują min 50% aktywów w Instrumenty Udziałowe, które są emitowane głównie przez małe i średnie spółki. Depozyty bankowe, Instrumenty Dłużne i inne instrumenty finansowe mogą stanowić łącznie maksymalnie 34% wartości Aktywów Subfunduszu. Wartość aktywów subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością, wynikającą ze składu portfela lub z przyjętej techniki zarządzania nim. Subfundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne - w szczególność w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym wynikającym z zakupu instrumentów finansowych denominowanych w walutach obcych. Subfundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa w każdym dniu regularnej sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z zastrzeżeniem że ma możliwość zawieszania odkupień w wyniku nadzwyczajnych okoliczności opisanych szczegółowo w prospekcie informacyjnym BGŻ SFIO. Subfundusz nie wypłaca dywidendy. Dochody z inwestycji są ponownie inwestowane, zwiększając wartość aktywów subfunduszu. Subfundusz nie stosuje Benchmarku – wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w jednostki subfunduszu. Zalecenie: niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki przed upływem 5 lat.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca BNP Paribas TFI
 • Grupa Funduszy Akcje polskie
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe26,09 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo niska zmienność
Information Ratio0,1635
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek zysku do ryzyka
Alfa Jensena22,6517 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka
Wskaźnik Sharpe'a0,8338
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Akcje57 %
Fundusze akcji34 %
Gotówka9 %