Fundusz inwestycyjny

BGF World Gold Fund A2 PLN hedged

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

 • Celem Funduszu jest maksymalne zwiększenie stopy zwrotu z inwestycji poprzez połączenie wzrostu kapitału z dochodem z aktywów Funduszu.
 • Fundusz inwestuje na całym świecie co najmniej 70% łącznych aktywów w kapitałowe papiery wartościowe (np. akcje) spółek, których główny obszar działalności dotyczy wydobycia złota. Fundusz może także inwestować w kapitałowe papiery wartościowe spółek, których główny obszar działalności dotyczy wydobycia szlachetnych metali lub minerałów, jak również metali nieszlachetnych lub minerałów przemysłowych.
 • Fundusz nie posiada fizycznie złota ani metali.
 • Doradca inwestycyjny będzie wykorzystywał finansowe instrumenty pochodne (np. inwestycje, których ceny opierają się na jednym rodzaju aktywów bazowych lub większej ich liczbie) do celów inwestycyjnych jako pomoc w osiągnięciu celu inwestycyjnego Funduszu i/lub zmniejszeniu ryzyka portfela Funduszu, zmniejszenia kosztów inwestycji oraz generowania dodatkowego dochodu. Fundusz może, za pośrednictwem finansowych instrumentów pochodnych, generować dźwignię finansową w różnej wysokości (tj. w sytuacji, gdy Fundusz uzyskuje ekspozycję rynkową powyżej wartości swoich aktywów).
 • Fundusz jest zarządzany w sposób aktywny, a IA ma prawo decydowania o wyborze inwestycji Funduszu. W związku z tym IA będzie opierać się na FTSE Gold Mines Index („Indeks”) podczas tworzenia portfela Funduszu, jak również zarządzania ryzykiem w celu zapewnienia, że aktywne ryzyko (czyli poziom odchylenia od Indeksu) podejmowane przez Fundusz utrzymuje się na odpowiednim poziomie, biorąc pod uwagę cel i politykę inwestycyjną Funduszu. IA nie jest związany elementami ani wagą Indeksu podczas dokonywania wyboru inwestycji. IA może kierować się własnym osądem podczas inwestowania w papiery wartościowe nieuwzględniane w  Indeksie w celu wykorzystania możliwości inwestycyjnych. Jednak wymagania branżowe dotyczące celu i polityki inwestycyjnej mogą skutkować ograniczeniem zakresu, w jakim pozycje w portfelu będą się odchylać od Indeksu. Inwestorzy powinni wykorzystać Indeks, aby porównać wyniki Funduszu.
 • Rekomendacja: Ten Fundusz może nie być odpowiedni w przypadku inwestycji krótkoterminowych.
 • Z Państwa tytułami uczestnictwa nie wiąże się prawo do dywidendy (tzn. przychód z dywidendy będzie zawarty w wartości tytułów).
 • Walutą bazową Funduszu jest dolar amerykański. Transakcje kupna i sprzedaży tytułów uczestnictwa tej klasy odbywają się w złotówkach. Na stopę zwrotu z akcji mogą mieć wpływ różnice kursowe.
 • Państwa tytuły uczestnictwa będą podlegać zabezpieczeniu w celu zmniejszenia wpływu wahań kursów pomiędzy walutą tytułów uczestnictwa a walutą bazową Funduszu. Strategia zabezpieczająca nie może jednak w całości wyeliminować ryzyka walutowego, które w związku z tym może wpływać na kształtowanie się wartości tytułów uczestnictwa.
 • Mogą Państwo nabywać lub zbywać swoje tytuły uczestnictwa codziennie. Minimalna kwota inwestycji początkowej dla tej klasy tytułów uczestnictwa wynosi 5000 dolarów amerykańskich lub odpowiednik tej kwoty w innej walucie.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca BlackRock Investment Management
 • Grupa Funduszy Surowce
 • Główny obszar geograficznyŚwiat
 • Rodzaj funduszuZagraniczny
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Główne parametry funduszu

Akcje95 %
Fundusze akcji3 %
inne aktywa2 %