Fundusz inwestycyjny

AXA Selective Equity (AXA FIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje od 70% do 100% aktywów głównie w akcje. Do 40% wartości aktywów subfunduszu może być lokowane w instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty banko­ we. Dłużne papiery wartościowe mogą stanowić do 40% wartości aktywów subfunduszu. Przedmiotem lokat subfunduszu – do 70% aktywów – mogą być również jednostki uczestnictwa funduszy inwe­stycyjnych i tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, pod warun­kiem że polityka inwestycyjna tych funduszy zakłada inwestowanie co najmniej 70% aktywów w akcje. Do 100% wartości aktywów subfunduszu może być inwestowane w lokaty denominowane w wa­ lucie obcej. W przypadku obligacji subfundusz inwestuje aktywa w obligacje komunalne, obligacje korporacyjne oraz obligacje Skar­bu Państwa.

Subfundusz będzie lokował aktywa w Państwach Członkowskich lub państwach należących do OECD.

Subfundusz może również zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne.

Lokaty subfunduszu w akcje i inne papiery udziałowe są dokony­wane na podstawie analizy zarówno czynników fundamentalnych (określenie perspektywicznych rodzajów działalności i branż, efek­tywność przedsiębiorstwa, spodziewana dynamika wyników finan­sowych, wycena akcji, ocena czynników jakościowych związanych z zarządem i produktem), jak i pozostałych czynników, wśród któ­rych należy wymienić płynność akcji, zmiany w akcjonariacie oraz inne czynniki rynkowe, mogące wpłynąć na cenę papieru warto­ściowego w przyszłości. Lokaty w dłużne papiery wartościowe są dokonywane przede wszystkim na podstawie bieżącej oceny i pro­ gnoz rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papieru wartościowego, oceny ryzyka kredytowego emitenta, przewidywań dotyczących kształtowania się rynkowych stóp procentowych oraz wyceny przyszłych płatności.

Fundusz odkupuje jednostki uczestnictwa na żądanie uczestnika każdego dnia wyceny, tj. w każdym dniu, w którym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ma miejsce sesja gieł­dowa, z zastrzeżeniem możliwości zawieszenia umorzeń w wyniku nadzwyczajnych okoliczności.

Subfundusz nie ma wyznaczonego wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu.
Zalecenie: Niniejszy subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 5 lat.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca AXA TFI
 • Grupa Funduszy Akcje zagraniczne
 • Główny obszar geograficznyEuropa
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 98.04 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 5%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Minimalna pierwsza wpłata 100 PLN

Dystrybutorzy

 • F-Trust
 • SFI mBank
 • TFI AXA

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Akcje
 • 83 %
Gotówka
 • 17 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe23,76 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Niska zmienność
Information Ratio0,0826
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek zysku do ryzyka
Alfa Jensena17,0472 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek zysku do ryzyka
Wskaźnik Sharpe'a0,3117
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Akcje83 %
Gotówka17 %