Fundusz inwestycyjny

AXA Selective Equity (AXA FIO) kat. E

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Jednostki Uczestnictwa kategorii E:

1) zbywane są wyłącznie w ramach IKE lub IKZE we wszystkich Subfunduszach;
2) podlegają opłacie za zarządzanie w wysokości określonej osobno dla każdego Subfunduszu w pkt IV;
3) nie podlegają opłacie manipulacyjnej;
4) podlegają obowiązkowi minimalnej oraz kolejnej wpłaty w wysokości określonej odpowiednio w Regulaminie IKE lub Regulaminie IKZE, z tym że wskazana tam wartość wpłaty nie może być niższa niż 50zł

Subfundusz inwestuje od 40 proc. do 60 proc. aktywów w akcje i od 20 proc. do 60 proc. wartości aktywów subfunduszu w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane głównie przez władze publiczne. Pozostałą część aktywów subfundusz inwestuje w depozyty bankowe. Podstawą decyzji o proporcjach między lokatami w akcje a lokatami w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego jest analiza możliwości wzrostu cen poszczególnych papierów wartościowych oraz ocena bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynkach akcji i instrumentów dłużnych. Subfundusz może zawierać umowy, mające za przedmiot instrumenty pochodne w celu sprawnego zarządzania portfelem lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. Inwestor może złożyć żądanie odkupienia jednostek uczestnictwa w każdym dniu wyceny chyba, że w wyniku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, odkupienia jednostek uczestnictwa zostaną czasowo zawieszone. Od dnia 1 stycznia 2014 roku poziomem referencyjnym (stopą odniesienia) subfunduszu jest modelowy portfel inwestycyjny składający się w 50 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą indeksu WIG i w 50 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą indeksu FTSE Poland GBI 1 to 5 Year Local Terms. Poziom referencyjny służy do porównania i oceny w ujęciu długoterminowym zmiany ceny jednostki uczestnictwa subfunduszu. Struktura aktywów subfunduszu może odbiegać w znacznym stopniu od struktury wyżej zdefiniowanego portfela modelowego. Dochody subfunduszu z inwestycji są ponownie inwestowane, subfundusz nie wypłaca dywidend. Zalecenie: niniejszy subfundusz może nie być odpowiedni dla Inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 4 lat.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca AXA TFI
 • Grupa Funduszy Akcje zagraniczne
 • Główny obszar geograficznyEuropa
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Główne parametry funduszu

Akcje83 %
Gotówka17 %