Fundusz inwestycyjny

AXA Ostrożnego Inwestowania (AXA FIO) kat. Z

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Jednostki uczestnictwa kategorii Z:
1) zbywane są na rzecz Uczestników będących instytucjami finansowymi prowadzącymi indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, w następujących Subfunduszach:
a) AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich,
b) AXA Subfundusz  Akcji,
c) AXA Subfundusz Makro Alokacji,
d) AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu,
e) AXA Subfundusz Obligacji,
f) AXA Subfundusz Ostrożnego Inwestowania,
g) AXA Subfundusz Selective Equity,
h) AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych,
i) AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2) podlegają opłacie za zarządzanie
3) nie podlegają opłacie manipulacyjnej
4) podlegają obowiązkowi minimalnej wpłaty w następującej wysokości: Wpłata Początkowa oraz każda następna wpłata do Subfunduszu wynosi co najmniej 100,00 (sto) złotych

Subfundusz inwestuje od 40 proc. do 60 proc. aktywów w akcje i od 20 proc. do 60 proc. wartości aktywów subfunduszu w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane głównie przez władze publiczne. Pozostałą część aktywów subfundusz inwestuje w depozyty bankowe. Podstawą decyzji o proporcjach między lokatami w akcje a lokatami w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego jest analiza możliwości wzrostu cen poszczególnych papierów wartościowych oraz ocena bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynkach akcji i instrumentów dłużnych. Subfundusz może zawierać umowy, mające za przedmiot instrumenty pochodne w celu sprawnego zarządzania portfelem lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. Inwestor może złożyć żądanie odkupienia jednostek uczestnictwa w każdym dniu wyceny chyba, że w wyniku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, odkupienia jednostek uczestnictwa zostaną czasowo zawieszone. Od dnia 1 stycznia 2014 roku poziomem referencyjnym (stopą odniesienia) subfunduszu jest modelowy portfel inwestycyjny składający się w 50 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą indeksu WIG i w 50 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą indeksu FTSE Poland GBI 1 to 5 Year Local Terms. Poziom referencyjny służy do porównania i oceny w ujęciu długoterminowym zmiany ceny jednostki uczestnictwa subfunduszu. Struktura aktywów subfunduszu może odbiegać w znacznym stopniu od struktury wyżej zdefiniowanego portfela modelowego. Dochody subfunduszu z inwestycji są ponownie inwestowane, subfundusz nie wypłaca dywidend. Zalecenie: niniejszy subfundusz może nie być odpowiedni dla Inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 4 lat.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca AXA TFI
 • Grupa Funduszy Dłużne uniwersalne
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery skarbowe63 %
Dłużne papiery korporacyjne27 %
Gotówka11 %