Fundusz inwestycyjny

AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje od 40 proc. do 60 proc. aktywów w akcje i od 20 proc. do 60 proc. wartości aktywów subfunduszu w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane głównie przez władze publiczne. Pozostałą część aktywów subfundusz inwestuje w depozyty bankowe. Podstawą decyzji o proporcjach między lokatami w akcje a lokatami w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego jest analiza możliwości wzrostu cen poszczególnych papierów wartościowych oraz ocena bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynkach akcji i instrumentów dłużnych. Subfundusz może zawierać umowy, mające za przedmiot instrumenty pochodne w celu sprawnego zarządzania portfelem lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. Inwestor może złożyć żądanie odkupienia jednostek uczestnictwa w każdym dniu wyceny chyba, że w wyniku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, odkupienia jednostek uczestnictwa zostaną czasowo zawieszone. Od dnia 1 stycznia 2014 roku poziomem referencyjnym (stopą odniesienia) subfunduszu jest modelowy portfel inwestycyjny składający się w 50 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą indeksu WIG i w 50 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą indeksu FTSE Poland GBI 1 to 5 Year Local Terms. Poziom referencyjny służy do porównania i oceny w ujęciu długoterminowym zmiany ceny jednostki uczestnictwa subfunduszu. Struktura aktywów subfunduszu może odbiegać w znacznym stopniu od struktury wyżej zdefiniowanego portfela modelowego. Dochody subfunduszu z inwestycji są ponownie inwestowane, subfundusz nie wypłaca dywidend. Zalecenie: niniejszy subfundusz może nie być odpowiedni dla Inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 4 lat.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca AXA TFI
 • Grupa Funduszy Akcje zagraniczne
 • Główny obszar geograficznyRynki Wschodzące
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 56.14 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 5,00%
 • Opłata za zbycie max. 5,00%
 • Opłata za zarządzanie max. 3,00%
 • Opłata za wynik występuje
 • Minimalna pierwsza wpłata 100 PLN

Dystrybutorzy

 • F-Trust
 • KupFundusz
 • SFI mBank
 • TFI AXA

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Fundusze akcji
 • 95 %
Gotówka
 • 3 %
Depozyt
 • 2 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe29,14 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Niska zmienność
Information Ratio-0,0002
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Umiarkowany stosunek zysku do ryzyka
Alfa Jensena0,2134 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Niski stosunek zysku do ryzyka
Wskaźnik Sharpe'a0,1825
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Umiarkowany stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Fundusze akcji95 %
Gotówka3 %
Depozyt2 %