Fundusz inwestycyjny

Aviva Investors Papierów Nieskarbowych (Aviva Investors SFIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje od 70 proc. do 100 proc. wartości aktywów subfunduszu w nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego i w nieskarbowe dłużne papiery wartościowe emitowane przez władze publiczne i przedsiębiorstwa. Pozostałą część aktywów subfundusz inwestuje w skarbowe dłużne papiery wartościowe i w depozyty bankowe. Podstawą decyzji o lokatach w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe jest głównie analiza fundamentalna, uwzględniająca obecną i prognozowaną sytuację gospodarczą kraju, bieżący i prognozowany poziom rynkowych stóp procentowych i inflacji oraz ocenę ryzyka spadku i możliwości wzrostu cen poszczególnych papierów wartościowych.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Aviva Investors Poland TFI
 • Grupa Funduszy Dłużne korporacyjne
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 412.17 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za zarządzanie 1.5%
 • Minimalna pierwsza wpłata 1000 PLN

Dystrybutorzy

 • Aviva Investors 24

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Dłużne papiery korporacyjne
 • 94 %
Dłużne papiery skarbowe
 • 3 %
Gotówka
 • 3 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe0,53 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo niska zmienność
Współczynnik zmienności18,88 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Niski stosunek ryzyka do zysku
Information Ratio0,0646
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery korporacyjne94 %
Dłużne papiery skarbowe3 %
Gotówka3 %