Fundusz inwestycyjny

Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje od 50 proc. do 100 proc. wartości aktywów subfunduszu w dłużne papiery wartościowe emitowane przez władze publiczne i przedsiębiorstwa oraz od 0 proc. do 50 proc. aktywów subfunduszu w instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez władze publiczne i przedsiębiorstwa i w depozyty bankowe. Podstawą decyzji o lokatach w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego jest głównie analiza fundamentalna, uwzględniająca obecną i prognozowaną sytuację gospodarczą kraju, bieżący i prognozowany poziom rynkowych stóp procentowych i inflacji oraz ocenę ryzyka spadku i możliwości wzrostu cen poszczególnych papierów wartościowych. Subfundusz może zawierać umowy, mające za przedmiot instrumenty pochodne w celu sprawnego zarządzania portfelem lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. Inwestor może złożyć żądanie odkupienia jednostek uczestnictwa w każdym dniu wyceny chyba, że w wyniku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, odkupienia jednostek uczestnictwa zostaną czasowo zawieszone. Dochody subfunduszu z inwestycji są ponownie inwestowane, subfundusz nie wypłaca dywidend. Zalecenie: niniejszy subfundusz może nie być odpowiedni dla Inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 2 lat.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Aviva Investors Poland TFI
 • Grupa Funduszy Dłużne uniwersalne
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 776.31 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 2%
 • Opłata za zarządzanie 1,50%
 • Opłata za wynik występuje
 • Minimalna pierwsza wpłata 1 000 PLN

Dystrybutorzy

 • Alior Bank
 • Aviva Investors 24
 • Bossafund
 • ING Bank Śląski
 • SFI mBank
 • Starfunds
 • TFI BNP Paribas

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Dłużne papiery skarbowe
 • 91 %
Gotówka
 • 9 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe1,81 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo niska zmienność
Współczynnik zmienności39,49 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Neutralny stosunek ryzyka do zysku
Information Ratio0,0615
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery skarbowe91 %
Gotówka9 %