Fundusz inwestycyjny

Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Udział lokat w akcje oraz instrumenty finansowe o podobnym poziomie ryzyka wynosi od 60 proc. do 100 proc. wartości aktywów subfunduszu, przy czym subfundusz dąży do tego, aby co najmniej połowa wartości portfela akcji była inwestowana w akcje spółek nowoczesnych technologii, m.in. z branż informatycznej, telekomunikacyjnej, medialnej i biotechnologicznej. Pozostałą część aktywów subfundusz inwestuje głównie w instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez władze publiczne i w depozyty bankowe. Podstawą decyzji o lokatach w akcje jest głównie analiza fundamentalna, uwzględniająca obecną i prognozowaną sytuację ekonomiczno - finansową i pozycję rynkową poszczególnych spółek oraz ocena poziomu cen rynkowych poszczególnych akcji. Subfundusz może zawierać umowy, mające za przedmiot instrumenty pochodne w celu sprawnego zarządzania portfelem lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. Inwestor może złożyć żądanie odkupienia jednostek uczestnictwa w każdym dniu wyceny chyba, że w wyniku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, odkupienia jednostek uczestnictwa zostaną czasowo zawieszone. Od dnia 1 stycznia 2015 roku poziomem referencyjnym (stopą odniesienia) subfunduszu jest modelowy portfel inwestycyjny składający się w 40 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą indeksu WIG, w 25 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą wartości indeksu WIG Media, w 25 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą indeksu WIG IT oraz w 10 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą indeksu FTSE PLN 1 Month Eurodeposit Local Currency. Poziom referencyjny służy do porównania i oceny w ujęciu długoterminowym zmiany ceny jednostki uczestnictwa subfunduszu. Struktura aktywów subfunduszu może odbiegać w znacznym stopniu od struktury wyżej zdefiniowanego portfela modelowego. Dochody subfunduszu z inwestycji są ponownie inwestowane, subfundusz nie wypłaca dywidend. Zalecenie: niniejszy subfundusz może nie być odpowiedni dla Inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 5 lat.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Aviva Investors Poland TFI
 • Grupa Funduszy Akcyjne
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 193.28 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 4,50%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Minimalna pierwsza wpłata 1 000 PLN

Dystrybutorzy

 • Alior Bank
 • Aviva Investors 24
 • BGŻ Optima
 • Bossafund
 • CDM Pekao
 • ING Bank Śląski
 • SFI mBank
 • Starfunds
 • TFI BGŻ BNP Paribas

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Akcje
 • 86 %
Gotówka
 • 15 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe10,68 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo niska zmienność
Information Ratio-0,1210
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo niski stosunek zysku do ryzyka
Alfa Jensena-12,1200 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo niski stosunek zysku do ryzyka
Wskaźnik Sharpe'a-0,7316
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Umiarkowany stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Akcje86 %
Gotówka15 %