Fundusz inwestycyjny

Aviva Investors Krótkoterminowych Obligacji (Aviva Investors SFIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje od 70 do 100 proc. wartości aktywów subfunduszu w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe emitowane przez władze publiczne i przedsiębiorstwa. Pozostałą część aktywów subfundusz inwestuje w depozyty bankowe. Podstawą decyzji o lokatach w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe jest głównie analiza fundamentalna, uwzględniająca obecną i prognozowaną sytuację gospodarczą kraju, bieżący i prognozowany poziom rynkowych stóp procentowych i inflacji oraz ocenę ryzyka spadku i możliwości wzrostu cen poszczególnych papierów wartościowych. Subfundusz może zawierać umowy, mające za przedmiot instrumenty pochodne w celu sprawnego zarządzania portfelem lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. Inwestor może złożyć żądanie odkupienia jednostek uczestnictwa w każdym dniu wyceny chyba, że w wyniku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, odkupienia jednostek uczestnictwa zostaną czasowo zawieszone. Od dnia 1 stycznia 2013 roku poziomem referencyjnym (stopą odniesienia) subfunduszu jest modelowy portfel inwestycyjny składający się w 50 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą indeksu FTSE PLN 1 Month Eurodeposit Local Currency i w 50 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą wartości indeksu FTSE Poland GBI 1 to 3 Year Local Terms. Dochody subfunduszu z inwestycji są ponownie inwestowane, subfundusz nie wypłaca dywidend.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Aviva Investors Poland TFI
 • Grupa Funduszy Dłużne skarbowe
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 1287.75 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie 0,00%
 • Opłata za zbycie 0.00%
 • Opłata za zarządzanie max. 1,50%
 • Opłata za wynik brak
 • Minimalna pierwsza wpłata 1 000 PLN

Dystrybutorzy

 • Aviva Investors 24

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Dłużne papiery skarbowe
 • 99 %
Gotówka
 • 1 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe1,29 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo niska zmienność
Współczynnik zmienności45,35 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Umiarkowany stosunek ryzyka do zysku
Information Ratio0,0699
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery skarbowe99 %
Gotówka1 %