Fundusz inwestycyjny

Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje od 70 proc. do 100 proc. wartości aktywów subfunduszu w nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe emitowane przez władze publiczne i przedsiębiorstwa. Pozostałą część aktywów subfundusz inwestuje w skarbowe dłużne papiery wartościowe i w depozyty bankowe, przy czym subfundusz dąży do tego, aby co najmniej 66 proc. wartości aktywów była zainwestowana w instrumenty denominowane w złotych polskich. Podstawą decyzji o lokatach w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe jest głównie analiza fundamentalna, uwzględniająca obecną i prognozowaną sytuację gospodarczą kraju, bieżący i prognozowany poziom rynkowych stóp procentowych i inflacji oraz ocenę ryzyka spadku i możliwości wzrostu cen poszczególnych papierów wartościowych. Subfundusz może zawierać umowy, mające za przedmiot instrumenty pochodne w celu sprawnego zarządzania portfelem lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. Inwestor może złożyć żądanie odkupienia jednostek uczestnictwa w każdym dniu wyceny chyba, że w wyniku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, odkupienia jednostek uczestnictwa zostaną czasowo zawieszone. Od dnia 1 stycznia 2018 roku poziomem referencyjnym (stopą odniesienia) subfunduszu jest indeks FTSE PLN 6 Month Eurodeposit Local Currency powiększony o 0,6 punktu procentowego. Poziom referencyjny służy do porównania i oceny w ujęciu długoterminowym zmiany ceny jednostki uczestnictwa subfunduszu. Struktura aktywów subfunduszu może odbiegać w znacznym stopniu od struktury wyżej zdefiniowanego portfela modelowego. Dochody subfunduszu z inwestycji są ponownie inwestowane, subfundusz nie wypłaca dywidend.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Aviva Investors Poland TFI
 • Grupa Funduszy Dłużne korporacyjne
 • Główny obszar geograficznyEuropa
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 742.82 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 1%
 • Opłata za zarządzanie 1%
 • Opłata za wynik występuje
 • Minimalna pierwsza wpłata 1 000 PLN

Dystrybutorzy

 • Alior Bank
 • Aviva Investors 24
 • BGŻ Optima
 • Bossafund
 • CDM Pekao
 • ING Bank Śląski
 • SFI mBank
 • Starfunds
 • TFI BGŻ BNP Paribas

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Dłużne papiery korporacyjne
 • 73 %
Fundusze dłużne skarbowe
 • 12 %
Fundusze dłużne korporacyjne
 • 7 %
Gotówka
 • 4 %
Dłużne papiery skarbowe
 • 3 %
inne aktywa
 • 1 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe0,76 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo niska zmienność
Współczynnik zmienności28,20 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Neutralny stosunek ryzyka do zysku
Information Ratio-0,0060
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery korporacyjne73 %
Fundusze dłużne skarbowe12 %
Fundusze dłużne korporacyjne7 %
Gotówka4 %
Dłużne papiery skarbowe3 %
inne aktywa1 %