Fundusz inwestycyjny

Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest ochrona realnej wartości aktywów. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu. Fundusz może lokować od 66% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do 100% aktywów Subfunduszu w instrumenty o charakterze o charakterze dłużnym. Fundusz lokuje od 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do 100% Aktywów Subfunduszu łącznie w instrumenty, o których mowa wyżej, emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, Państwo Członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego Państwa Członkowskiego, państwo należące do OECD, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Centralny lub Unię Europejską. Instrumenty dłużne, w które lokowane są aktywa Subfunduszu, mogą być emitowane przez przedsiębiorstwa, władze publiczne lub inne podmioty.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Amundi Polska TFI
 • Grupa Funduszy Dłużne skarbowe
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 1093.17 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 2%
 • Opłata za zarządzanie 0,60%
 • Minimalna pierwsza wpłata 500 PLN

Dystrybutorzy

 • Credit Agricole Bank Polska

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Depozyt
 • 42 %
Dłużne papiery korporacyjne
 • 26 %
Dłużne papiery skarbowe
 • 22 %
Gotówka
 • 10 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe0,22 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo niska zmienność
Współczynnik zmienności16,97 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Niski stosunek ryzyka do zysku
Information Ratio-0,2625
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Niski stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Depozyt42 %
Dłużne papiery korporacyjne26 %
Dłużne papiery skarbowe22 %
Gotówka10 %