Fundusz inwestycyjny

Amundi Indeks S&P 500 (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) w likwidacji

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz będzie dążył do odzwierciedlenia indeksu S&P 500 obliczanego i publikowanego przez Standard & Poor's Financial Services LLC., poprzez lokowanie Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusz zagraniczny Amundi Index S&P 500 wydzielony w ramach funduszu zagranicznego Amundi Index Solutions. Fundusz może lokować od 70 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do 100% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa kategorii OHP (ISIN (A) LU1250884654) emitowane przez subfundusz zagraniczny Amundi Index S&P 500 wydzielony w ramach funduszu zagranicznego Amundi Index Solutions. Subfundusz Amundi Index S&P 500 odzwierciedla skład uznanego indeksu S&P500, w związku z tym do 100 % wartości aktywów subfunduszu Amundi Index S&P 500 jest lokowane w akcje spółek, które wchodzą w skład indeksu S&P 500.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Amundi Polska TFI
 • Grupa Funduszy Akcje zagraniczne
 • Główny obszar geograficznyUSA
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Główne parametry funduszu

Fundusze akcji97 %
inne aktywa3 %