Fundusz inwestycyjny

ALTUS Short (ALTUS FIO Parasolowy)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Subfundusz należy do kategorii funduszy indeksowych. Fundusz dąży do uzyskania zmiany wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu porównywalnej do zmian benchmarku, którym jest indeks WIG20short. W celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym lub w celu ograniczania ryzyka inwestycyjnego fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, a w szczególności kontrakty terminowe. W przypadku kontraktów terminowych fundusz będzie zajmował tzw. pozycję krótką, a wartość takich pozycji, wyznaczana będzie jako kurs kontraktu x 20 zł. Wyznaczona w ten sposób wartość pozycji krótkich będzie wynosiła od 50% do 100% wartości aktywów netto subfunduszu. Opis ryzyka związanego ze stosowaniem dźwigni finansowej w przypadku instrumentów pochodnych zawarto w sekcji „Profil ryzyka i zysku". W celu osiągnięcia dodatkowych przychodów aktywa subfunduszu mogą być również inwestowane (od 0% do 20% wartości aktywów subfunduszu) w instrumenty udziałowe, np. akcje oraz instrumenty finansowe o podobnym charakterze. Fundusz może inwestować do 90% aktywów subfunduszu w instrumenty dłużne (w tym emitowane przez przedsiębiorstwa), tj.: obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe. Instrumenty rynku pieniężnego muszą być emitowane lub gwarantowane przez podmiot posiadający rating na poziomie inwestycyjnym. Do 25% aktywów subfunduszu może być zainwestowane w depozyty bankowe. Subfundusz może również inwestować za granicą bez określonego limitu takich inwestycji. Subfundusz nie jest ukierunkowany na określone przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynku. Podstawowymi czynnikami branymi pod uwagę przy ocenie dochodowości poszczególnych klas aktywów są między innymi: obecne i prognozowane poziomy rynkowych stóp procentowych, polityka monetarna, tempo wzrostu gospodarczego i jego prognoza, a także dynamika wzrostu zysków spółek giełdowych i wskaźniki wyceny rynkowej spółek. Szczegółowy opis kryteriów doboru lokat subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym w Rozdziale 3h pkt 1.1 i 1.2. Uczestnicy mogą żądać odkupienia jednostek uczestnictwa poprzez złożenie zlecenia odkupienia u uprawnionego dystrybutora. Zlecenia odkupienia są realizowane w każdym dniu, w którym odbywa się regularna sesja na GPW w Warszawie S.A., z zastrzeżeniem możliwości zawieszenia odkupywania jednostek uczestnictwa w nadzwyczajnych przypadkach. Dochody osiągnięte z dokonywanych inwestycji funduszu powiększają wartość aktywów funduszu i odpowiednio wartość aktywów subfunduszy oraz wartość jednostek uczestnictwa. Fundusz nie wypłaca dochodów Uczestnikom. Zalecenie: Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu pięciu lat.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Altus TFI
 • Grupa Funduszy Akcje polskie
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 0.82 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 4%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Opłata za wynik występuje
 • Minimalna pierwsza wpłata 1 000 PLN

Dystrybutorzy

 • Bossafund
 • Dom Inwestycyjny Xelion
 • ING Bank Śląski
 • SFI mBank
 • TFI Altus

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Dłużne papiery skarbowe
 • 78 %
Gotówka
 • 22 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe15,85 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Niska zmienność
Information Ratio-0,0739
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Niski stosunek zysku do ryzyka
Alfa Jensena-4,7871 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Umiarkowany stosunek zysku do ryzyka
Wskaźnik Sharpe'a-0,5021
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo niski stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery skarbowe78 %
Gotówka22 %