Fundusz inwestycyjny

ALTUS ASZ Dłużny (ALTUS FIO Parasolowy)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Główną kategorię lokat (do 100% aktywów subfunduszu) stanowią papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie Unii Europejskiej, jednostkę samorządu terytorialnego Państwa Członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie Unii Europejskiej. Nie więcej niż 30% aktywów subfunduszu stanowią listy zastawne, certyfikaty depozytowe, depozyty bankowe, dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa, a także akcje i obligacje zamienne na akcje. W celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym lub w celu ograniczania ryzyka inwestycyjnego fundusz może zawierać umowy na kontrakty terminowe. Ich udział może wynosić od 0% do 100% wartości aktywów netto subfunduszu. Subfundusz może również inwestować za granicą bez określonego limitu takich inwestycji. Subfundusz nie jest ukierunkowany na określone przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynku. Decyzje inwestycyjne będą podejmowane przede wszystkim z uwzględnieniem dążenia do osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu, zarówno w przypadku pozytywnej, jak i negatywnej koniunktury na polskim rynku finansowym, a głównie na rynku obligacji. Podstawowym kryterium doboru lokat jest uzyskiwanie możliwie wysokiej stopy zwrotu przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka związanego z niewypłacalnością emitenta, ryzyka zmienności stóp procentowych i ryzyka ograniczonej płynności. Szczegółowy opis kryteriów doboru lokat subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym w Rozdziale 3d pkt 1.2. Subfundusz stosuje WIBID12M x 1,5 jako poziom referencyjny służący do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa (benchmark). Uczestnicy mogą żądać odkupienia jednostek uczestnictwa poprzez złożenie zlecenia odkupienia u uprawnionego dystrybutora. Zlecenia odkupienia są realizowane w każdym dniu, w którym odbywa się regularna sesja na GPW w Warszawie S.A., z zastrzeżeniem możliwości zawieszenia odkupywania jednostek uczestnictwa w nadzwyczajnych przypadkach. Dochody osiągnięte z dokonywanych inwestycji funduszu powiększają wartość aktywów funduszu i odpowiednio wartość aktywów subfunduszy oraz wartość jednostek uczestnictwa. Fundusz nie wypłaca dochodów Uczestnikom. Zalecenie: Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu trzech lat.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Altus TFI
 • Grupa Funduszy Absolutnej stopy zwrotu
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 18.29 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 2%
 • Opłata za zarządzanie 2%
 • Opłata za wynik występuje
 • Minimalna pierwsza wpłata 1 000 PLN

Dystrybutorzy

 • Bossafund
 • Dom Inwestycyjny Xelion
 • ING Bank Śląski
 • SFI mBank
 • TFI Altus

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Dłużne papiery skarbowe
 • 78 %
Gotówka
 • 15 %
Dłużne papiery korporacyjne
 • 8 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe1,82 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo niska zmienność
Information Ratio-0,1403
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery skarbowe78 %
Gotówka15 %
Dłużne papiery korporacyjne8 %