Fundusz inwestycyjny

Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Fundusz realizuje cel inwestycyjny Allianz Surowców i Energii w ramach aktywnego zarządzania poprzez inwestowanie przynajmniej 60 (sześćdziesięciu) % Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, tytułu uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą. Ponadto od 0 (zera) % do 40 (czterdziestu)% Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu mogą stanowić akcje i inne udziałowe papiery wartościowe. Od 0 (zera) do 40 (czterdziestu) % Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu mogą stanowić listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, depozyty oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego. Fundusz będzie lokować Aktywa Subfunduszu zarówno w lokaty nominowane w euro w dolarach amerykańskich i w innych walutach na rynkach zagranicznych oraz w walucie polskiej na rynku polskim. Ryzyko kursów walut może być zabezpieczone poprzez inwestycje w instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca TFI Allianz Polska
 • Grupa Funduszy Akcyjne
 • Główny obszar geograficznyŚwiat
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 12.21 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 5%
 • Opłata za zarządzanie 3%
 • Minimalna pierwsza wpłata 200 PLN

Dystrybutorzy

 • Bossafund
 • CDM Pekao
 • Dom Inwestycyjny Xelion
 • F-Trust
 • SFI mBank
 • Starfunds
 • TFI Allianz Polska

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Fundusze surowcowe
 • 97 %
Gotówka
 • 3 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe9,49 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo niska zmienność
Information Ratio0,0056
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka
Alfa Jensena-7,7869 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Umiarkowany stosunek zysku do ryzyka
Wskaźnik Sharpe'a-1,8139
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Niski stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Fundusze surowcowe97 %
Gotówka3 %