Fundusz inwestycyjny

Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje od 60% do 100% aktywów w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, które spełniają jeden z poniższych warunków: a) inwestują swoje aktywa w: papiery wartościowe spółek prowadzących działalność w zakresie poszukiwania, wydobywania, przetwarzania lub pozyskiwania surowców (w tym: ropy naftowej, gazu i szeroko rozumianej energii), papiery wartościowe spółek, dla których koszty surowców i energii stanowią znaczną część kosztów produkcji, obligacje, akcje i obligacje spółek, które są związane z szeroko rozumianym dostarczaniem technologii; b) naśladują indeksy oparte o akcje spółek opisanych w punkcie a) powyżej. Pozostałą część lokat mogą stanowić inwestycje bezpośrednie w udziałowe i dłużne papiery wartościowe. Wartość aktywów subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością, wynikającą ze składu portfela lub z przyjętej techniki zarządzania nim w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji. Z zastrzeżeniem możliwości zawieszenia odkupień w wyniku nadzwyczajnych okoliczności, subfundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa w każdym dniu regularnej sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Subfundusz zbywa jednostki uczestnictwa kategorii A bez ograniczeń, kategorie A1, A2, B, C i D - zbywane są w określonych produktach lub w razie spełnienia określonych warunków.. Subfundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Zalecenie: niniejszy subfundusz nie jest zalecany inwestorom, którzy zamierzają wycofać swoje środki przed upływem 5 lat. Subfundusz nie wypłaca dywidend. Dochody z inwestycji są ponownie inwestowane, zwiększając wartość aktywów subfunduszu. Benchmarkiem - wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w jednostki subfunduszu jest 90% Bloomberg Commodity Index Total Return + 10% WIBID O/N

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca TFI Allianz Polska
 • Grupa Funduszy Surowce
 • Główny obszar geograficznyŚwiat
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 12.36 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 5,00%
 • Opłata za zarządzanie max. 4,00%
 • Opłata za wynik brak
 • Minimalna pierwsza wpłata 200 PLN

Dystrybutorzy

 • Bank PKO BP
 • Bossafund
 • Dom Inwestycyjny Xelion
 • F-Trust
 • SFI mBank
 • Santander
 • Starfunds
 • TFI Allianz Polska
 • iWealth Management

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Fundusze surowcowe
 • 97 %
Gotówka
 • 3 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe17,47 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo niska zmienność
Information Ratio0,0448
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek zysku do ryzyka
Alfa Jensena-4,4440 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Niski stosunek zysku do ryzyka
Wskaźnik Sharpe'a-0,7598
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Niski stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Fundusze surowcowe97 %
Gotówka3 %