Fundusz inwestycyjny

Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły Subfunduszu PIMCO Global Investor Series Global Bond Fund. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy dokonuje lokat w instrumenty dłużne emitentów z całego świata, przede wszystkim emitentów o ratingu inwestycyjnym z rynków rozwiniętych. Wartość aktywów subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością, wynikającą ze składu portfela lub z przyjętej techniki zarządzania nim. Z zastrzeżeniem możliwości zawieszenia odkupień w wyniku nadzwyczajnych okoliczności, subfundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa w każdym dniu regularnej sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Subfundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Zalecenie: niniejszy subfundusz nie jest zalecany inwestorom, którzy zamierzają wycofać swoje środki przed upływem 2 lat. Subfundusz nie wypłaca dywidend. Dochody z inwestycji są ponownie inwestowane, zwiększając wartość aktywów subfunduszu. Benchmarkiem - wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w jednostki subfunduszu jest od początku działalności: 90%*(Barclays Global Aggregate (Euro Hedged) Index) + 10% WIBID O/N.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca TFI Allianz Polska
 • Grupa Funduszy Dłużne uniwersalne
 • Główny obszar geograficznyŚwiat
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 51.03 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 2,50%
 • Opłata za zarządzanie 1,25%
 • Minimalna pierwsza wpłata 500 PLN

Dystrybutorzy

 • Bossafund
 • Dom Inwestycyjny Xelion
 • F-Trust
 • SFI mBank
 • Starfunds
 • TFI Allianz Polska

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Fundusze dłużne skarbowe
 • 98 %
Gotówka
 • 2 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe4,50 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Niska zmienność
Współczynnik zmienności187,49 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek ryzyka do zysku
Information Ratio0,0220
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Niski stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Fundusze dłużne skarbowe98 %
Gotówka2 %