Fundusz inwestycyjny

Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Fundusz dokonując lokat Aktywów Subfunduszu Allianz PIMCO Global Bond będzie stosował następujące zasady dywersyfikacji: a) Tytuły Uczestnictwa PIMCO Global Investors Series Global Bond Fund wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego działającego pod nazwą PIMCO Funds: Global Investors Series plc -co najmniej 60 (sześćdziesięciu) % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, b) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje zamienne na akcje i certyfikaty inwestycyjne – od 0 (zera) % do 40 (czterdziestu) % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, c) listy zastawne, obligacje, certyfikaty depozytowe, depozyty, bony skarbowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego – od 0 (zera) % do 40 (czterdziestu) % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, d) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych innych niż wymieniony w punkcie a) powyżej lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą - od 0 (zera) % do 35 (trzydziestu pięciu) % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca TFI Allianz Polska
 • Grupa Funduszy Dłużne skarbowe
 • Główny obszar geograficznyŚwiat
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 32.38 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 2,50%
 • Opłata za zarządzanie 1,55%
 • Minimalna pierwsza wpłata 500 PLN

Dystrybutorzy

 • Bossafund
 • CDM Pekao
 • Dom Inwestycyjny Xelion
 • F-Trust
 • SFI mBank
 • Starfunds
 • TFI Allianz Polska

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Fundusze dłużne skarbowe
 • 96 %
Gotówka
 • 2 %
inne aktywa
 • 2 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe1,61 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo niska zmienność
Współczynnik zmienności65,58 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ponadprzeciętny stosunek ryzyka do zysku
Information Ratio0,0489
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Fundusze dłużne skarbowe96 %
Gotówka2 %
inne aktywa2 %