Fundusz inwestycyjny

Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły Subfunduszu PIMCO Global Investor Series Global Bond Fund. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy dokonuje lokat w instrumenty dłużne emitentów z całego świata, przede wszystkim emitentów o ratingu inwestycyjnym z rynków rozwiniętych. Wartość aktywów subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością, wynikającą ze składu portfela lub z przyjętej techniki zarządzania nim. Z zastrzeżeniem możliwości zawieszenia odkupień w wyniku nadzwyczajnych okoliczności, subfundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa w każdym dniu regularnej sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca TFI Allianz Polska
 • Grupa Funduszy Dłużne skarbowe
 • Główny obszar geograficznyŚwiat
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 12.21 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 2,50%
 • Opłata za zarządzanie 1,55%
 • Minimalna pierwsza wpłata 500 PLN

Dystrybutorzy

 • Bossafund
 • CDM Pekao
 • Dom Inwestycyjny Xelion
 • F-Trust
 • SFI mBank
 • Starfunds
 • TFI Allianz Polska

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Fundusze dłużne skarbowe
 • 96 %
Gotówka
 • 2 %
inne aktywa
 • 2 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe1,57 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo niska zmienność
Współczynnik zmienności118,95 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek ryzyka do zysku
Information Ratio0,0586
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Fundusze dłużne skarbowe96 %
Gotówka2 %
inne aktywa2 %