Fundusz inwestycyjny

Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Celem subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. 

Subfundusz inwestuje w średnio i długoterminowe instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa oraz emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także przez rządy innych państw należących do OECD, również z wykorzystaniem instrumentów pochodnych. Nie mniej niż 50% wartości aktywów subfunduszu stanowią dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, listy zastawne oraz depozyty bankowe.

 Od 0% do 10% wartości aktywów subfunduszu mogą stanowić akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe i obligacje zamienne akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe i obligacje zamienne. Od 0% do 30% aktywów mogą stanowić jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą. 

Wartość aktywów subfunduszu nie charakteryzuje się dużą zmiennością, wynikającą ze składu portfela lub z przyjętej techniki zarządzania nim. Z zastrzeżeniem możliwości zawieszenia odkupień w wyniku nadzwyczajnych okoliczności, subfundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa w każdym dniu regularnej sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Subfundusz zbywa jednostki uczestnictwa kategorii A bez ograniczeń, kategorie A1, A2, B, C, D, I - zbywane są w określonych produktach lub określonej grupie uczestników. 

Zalecenie: niniejszy subfundusz nie jest zalecany inwestorom, którzy zamierzają wycofać swoje środki przed upływem 2 lat. 

Jednostki kategorii A1 i A2 dają możliwość wypłaty dywidendy. Pozostałe jednostki nie wypłacają dywidend, a dochody z inwestycji są ponownie inwestowane, zwiększając wartość aktywów subfunduszu. 

Benchmarkiem - wzorcem służącym do porównania efektywności inwestycji w jednostki subfunduszu jest: WIBID 3M + 50 punktów bazowych. 

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca TFI Allianz Polska
 • Grupa Funduszy Dłużne korporacyjne
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery korporacyjne64 %
Dłużne papiery skarbowe22 %
Fundusze akcji8 %
Dłużne papiery wartościowe4 %
Gotówka0 %
inne aktywa2 %