Fundusz inwestycyjny

Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytułu uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą Rzeczypospolitej Polskiej. Wybierane są fundusze, które inwestują głównie w dłużne papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska. Udział takich lokat stanowi od 60% do 100% aktywów subfunduszu. Ponadto do 40% aktywów subfundusz może inwestować w listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz depozyty bankowe. Wartość aktywów subfunduszu nie charakteryzuje się dużą zmiennością, wynikającą ze składu portfela lub z przyjętej techniki zarządzania nim. Z zastrzeżeniem możliwości zawieszenia odkupień w wyniku nadzwyczajnych okoliczności, subfundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa w każdym dniu regularnej sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Subfundusz zbywa jednostki uczestnictwa kategorii A bez ograniczeń, kategorie A1, A2, B, C i D - zbywane są w określonych produktach lub w razie spełnienia określonych warunków. Subfundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Zalecenie: niniejszy subfundusz nie jest zalecany inwestorom, którzy zamierzają wycofać swoje środki przed upływem 2 lat. Subfundusz nie wypłaca dywidend. Dochody z inwestycji są ponownie inwestowane, zwiększając wartość aktywów subfunduszu. Benchmarkiem - wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w jednostki subfunduszu jest: 25% Barclays Global Aggregate TR Hedged EUR + 30% Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged EUR + 15% Markit iBoxx Global Developed Liquid High Yield (EUR Hedged) TR Capped + 10% J.P. Morgan EMBIG Hedged Euro + 20% WIBID O/N

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca TFI Allianz Polska
 • Grupa Funduszy Dłużne uniwersalne
 • Główny obszar geograficznyŚwiat
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 20.77 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 2,00%
 • Opłata za zarządzanie max. 1,50%
 • Opłata za wynik brak
 • Minimalna pierwsza wpłata 200 PLN

Dystrybutorzy

 • Bank PKO BP
 • Bossafund
 • Dom Inwestycyjny Xelion
 • F-Trust
 • SFI mBank
 • Santander
 • Starfunds
 • TFI Allianz Polska
 • iWealth Management

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Fundusze dłużne uniwersalne
 • 48 %
Fundusze mieszane
 • 24 %
Fundusze dłużne korporacyjne
 • 20 %
Gotówka
 • 8 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe4,48 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Niska zmienność
Współczynnik zmienności307,72 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek ryzyka do zysku
Information Ratio-0,0101
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo niski stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Fundusze dłużne uniwersalne48 %
Fundusze mieszane24 %
Fundusze dłużne korporacyjne20 %
Gotówka8 %