Fundusz inwestycyjny

Allianz Nowoczesnych Technologii (Allianz FIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

 • Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Udział lokat w akcje oraz instrumenty finansowe o podobnym poziomie ryzyka wynosi od 60 proc. do 100 proc. wartości aktywów subfunduszu, przy czym subfundusz dąży do tego, aby co najmniej połowa wartości portfela akcji była inwestowana w akcje spółek nowoczesnych technologii, m.in. z branż informatycznej, telekomunikacyjnej, medialnej i biotechnologicznej. Pozostałą część aktywów subfundusz inwestuje głównie w instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez władze publiczne i w depozyty bankowe. Podstawą decyzji o lokatach w akcje jest głównie analiza fundamentalna, uwzględniająca obecną i prognozowaną sytuację ekonomiczno - finansową i pozycję rynkową poszczególnych spółek oraz ocena poziomu cen rynkowych poszczególnych akcji.
 • Subfundusz może zawierać umowy, mające za przedmiot instrumenty pochodne w celu sprawnego zarządzania portfelem lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego.
 • Inwestor może złożyć żądanie odkupienia jednostek uczestnictwa w każdym dniu wyceny chyba, że w wyniku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, odkupienia jednostek uczestnictwa zostaną czasowo zawieszone.
 • Od dnia 1 stycznia 2020 roku poziomem referencyjnym (stopą odniesienia) subfunduszu jest modelowy portfel inwestycyjny składający się w 45 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą indeksu WIG, w 15 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą wartości indeksu WIG-media, w 15 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą indeksu WIG-informatyka, w 15 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą indeksu WIG. GAMES oraz w 10 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą indeksu FTSE PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency. Poziom referencyjny służy do porównania i oceny w ujęciu długoterminowym zmiany ceny jednostki uczestnictwa subfunduszu. Struktura aktywów subfunduszu może odbiegać w znacznym stopniu od struktury wyżej zdefiniowanego portfela modelowego.
 • Dochody subfunduszu z inwestycji są ponownie inwestowane, subfundusz nie wypłaca dywidend.
 • Zalecenie: niniejszy subfundusz może nie być odpowiedni dla Inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 5 lat.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Aviva Investors Poland TFI
 • Grupa Funduszy Akcje polskie
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Główne parametry funduszu

Akcje94 %
inne aktywa6 %