Fundusz inwestycyjny

Allianz Niskiego Ryzyka (Allianz FIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

 • Celem subfunduszu jest wzrost wartości aktywów subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz lokuje od 70 do 100 proc. wartości aktywów subfunduszu w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe emitowane przez władze publiczne i przedsiębiorstwa, przy czym nie mniej niż 25 proc. aktywów subfunduszu jest inwestowane w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Pozostałą część aktywów subfundusz inwestuje w depozyty bankowe. Podstawą decyzji o lokatach w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe jest głównie analiza fundamentalna, uwzględniająca obecną i prognozowaną sytuację gospodarczą kraju, bieżący i prognozowany poziom rynkowych stóp procentowych i inflacji oraz ocenę ryzyka spadku i możliwości wzrostu cen poszczególnych papierów wartościowych.
 • Subfundusz może zawierać umowy, mające za przedmiot instrumenty pochodne w celu sprawnego zarządzania portfelem lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego.
 • Inwestor może złożyć żądanie odkupienia jednostek uczestnictwa w każdym dniu wyceny chyba, że w wyniku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, odkupienia jednostek uczestnictwa zostaną czasowo zawieszone.
 • Od dnia 1 stycznia 2020 roku poziomem referencyjnym (stopą odniesienia) subfunduszu jest indeks FTSE PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency
 • Dochody subfunduszu z inwestycji są ponownie inwestowane, subfundusz nie wypłaca dywidend.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Aviva Investors Poland TFI
 • Grupa Funduszy Dłużne skarbowe
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery korporacyjne49 %
Dłużne papiery skarbowe37 %
inne aktywa14 %