Fundusz inwestycyjny

Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Celem subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. 

Subfundusz inwestuje przynajmniej 60% aktywów netto w tytuły uczestnictwa luksemburskiego subfunduszu Allianz Global Metals and Mining. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne i udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy oraz depozyty bankowe. 

Luksemburski subfundusz inwestuje w akcje spółek które zdaniem zarządzającego inwestycjami powinny przynajmniej częściowo skorzystać bezpośrednio lub pośrednio z rozwoju sektora poszukiwań, wydobycia lub przetwarzania surowców naturalnych. Wartość aktywów subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością, wynikającą ze składu portfela lub z przyjętej techniki zarządzania nim. 

Z zastrzeżeniem możliwości zawieszenia odkupień w wyniku nadzwyczajnych okoliczności, subfundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa w każdym dniu regularnej sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Subfundusz zbywa jednostki uczestnictwa kategorii A bez ograniczeń, kategoria I zbywana jest w określonych produktach lub w razie spełnienia określonych warunków. 

Subfundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Zalecenie: niniejszy subfundusz nie jest zalecany inwestorom, którzy zamierzają wycofać swoje środki przed upływem 5 lat. Subfundusz nie wypłaca dywidend.

Dochody z inwestycji są ponownie inwestowane, zwiększając wartość aktywów subfunduszu. 

Subfundusz nie posiada wzorca (benchmarku). 

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca TFI Allianz Polska
 • Grupa Funduszy Surowce
 • Główny obszar geograficznyŚwiat
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Główne parametry funduszu

Akcje99 %
Fundusze akcji0 %
Gotówka0 %
inne aktywa1 %