Fundusz inwestycyjny

Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły Subfunduszu Allianz Global Metals and Mining. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne i udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy inwestuje w akcje spółek które zdaniem zarządzającego inwestycjami powinny przynajmniej częściowo skorzystać bezpośrednio lub pośrednio z rozwoju sektora poszukiwań, wydobycia lub przetwarzania surowców naturalnych. Wartość aktywów subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością, wynikającą ze składu portfela lub z przyjętej techniki zarządzania nim. Z zastrzeżeniem możliwości zawieszenia odkupień w wyniku nadzwyczajnych okoliczności, subfundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa w każdym dniu regularnej sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Subfundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Zalecenie: niniejszy subfundusz nie jest zalecany inwestorom, którzy zamierzają wycofać swoje środki przed upływem 3 lat. Subfundusz nie wypłaca dywidend. Dochody z inwestycji są ponownie inwestowane, zwiększając wartość aktywów subfunduszu. Benchmarkiem - wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w jednostki subfunduszu jest: 90%*(Euromoney Global Mining Net Total Return) + 10% WIBID O/N.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca TFI Allianz Polska
 • Grupa Funduszy Surowce
 • Główny obszar geograficznyŚwiat
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 22.49 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 4,00%
 • Opłata za zbycie max. 4,00%
 • Opłata za zarządzanie 2,5%
 • Opłata za wynik brak
 • Minimalna pierwsza wpłata 500 PLN

Dystrybutorzy

 • Bank PKO BP
 • Bossafund
 • Dom Inwestycyjny Xelion
 • F-Trust
 • Santander
 • Starfunds
 • TFI Allianz Polska
 • iWealth Management

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Fundusze akcji
 • 97 %
Gotówka
 • 3 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe35,16 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Umiarkowana zmienność
Information Ratio-0,0417
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Niski stosunek zysku do ryzyka
Alfa Jensena-17,5415 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo niski stosunek zysku do ryzyka
Wskaźnik Sharpe'a-0,3818
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Umiarkowany stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Fundusze akcji97 %
Gotówka3 %