Fundusz inwestycyjny

Allianz Euro High Yield Bond - AT (H2-PLN) hedged

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Co najmniej 70% aktywów Subfunduszu jest przez nas inwestowane w obligacje wysokodochodowe zgodnie z celem inwestycyjnym. Do 30% aktywów Subfunduszu może być przez nas inwestowane w dłużne papiery wartościowe inne niż wskazane w celu inwestycyjnym. Do 15% aktywów Subfunduszu może być przez nas inwestowane na rynkach wschodzących. Do 100% aktywów Subfunduszu może być tymczasowo utrzymywane w formie depozytów lub inwestowane bezpośrednio w instrumenty rynku pieniężnego lub (do 10% aktywów Subfunduszu) w fundusze rynku pieniężnego w celu zarządzania płynnością lub ochrony inwestycji. Do 10% ekspozycji walutowej w walutach innych niż EUR. Okres zapadalności aktywów Subfunduszu wynosi od jednego roku do dziewięciu lat. Ekspozycja na walutę bazową funduszu (EUR) podlega w dużym stopniu zabezpieczeniu względem waluty referencyjnej klasy jednostek uczestnictwa (PLN), co zmniejsza potencjalne ryzyko i ogranicza potencjalne zyski z wahań kursów walutowych. Zwykle inwestor może zlecić umorzenie jednostek uczestnictwa funduszu w każdym dniu roboczym. Dokonujemy reinwestycji dochodu w fundusz. Zalecenie: klasa jednostek uczestnictwa Funduszu powinna być utrzymywana w horyzoncie inwestycyjnym co najmniej średnioterminowym do długoterminowego. Instrumenty pochodne mogą być wykorzystywane w celu skompensowania ekspozycji na ryzyko wahań cen (zabezpieczenie), w celu czerpania korzyści z różnic cenowych między dwoma lub większą liczbą rynków (arbitraż) lub w celu zwielokrotnienia zysków przy jednoczesnym zwiększeniu ryzyka zwielokrotnienia strat (lewarowanie).

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Allianz Global Investors Fund
 • Grupa Funduszy Dłużne korporacyjne
 • Główny obszar geograficznyEuropa
 • Rodzaj funduszuZagraniczny
 • Wielkość aktywów -
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 3%
 • Opłata za zarządzanie max. 2,5%

Dystrybutorzy

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Dłużne papiery wartościowe
 • 90 %
inne aktywa
 • 10 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe11,14 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo wysoka zmienność
Współczynnik zmienności120,92 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek ryzyka do zysku
Information Ratio0,0078
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery wartościowe90 %
inne aktywa10 %