Fundusz inwestycyjny

Allianz Enhanced Short Term Euro Hedged AT PLN

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Aktywa Subfunduszu mogą być utrzymywane w formie depozytów i są inwestowane głównie w obligacje lub instrumenty rynku pieniężnego w sposób opisany w celu inwestycyjnym. Pozostały termin zapadalności poszczególnych obligacji nie może przekraczać 2,5 roku. Do 65% aktywów Subfunduszu może być przez nas inwestowane w obligacje (z wyjątkiem instrumentów rynku pieniężnego) o dobrym ratingu kredytowym. Aktywa Subfunduszu nie mogą być przez nas inwestowane w obligacje wysokodochodowe. Do 15% aktywów Subfunduszu może być przez nas inwestowane w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (asset-backed securities, ABS) lub papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką (mortgage-backed securities, MBS). Aktywa Subfunduszu mogą być przez nas inwestowane w całości na rynkach wschodzących. Do 100% aktywów Subfunduszu może być tymczasowo utrzymywane w formie depozytów lub inwestowane bezpośrednio w instrumenty rynku pieniężnego lub (do 10% aktywów Subfunduszu) w fundusze rynku pieniężnego w celu zarządzania płynnością lub ochrony inwestycji. Do 10% ekspozycji walutowej w walutach innych niż EUR. Okres zapadalności aktywów Subfunduszu wynosi maksymalnie jeden rok. Ekspozycja na walutę bazową funduszu (EUR) podlega w dużym stopniu zabezpieczeniu względem waluty referencyjnej klasy jednostek uczestnictwa (PLN), co zmniejsza potencjalne ryzyko i ogranicza potencjalne zyski z wahań kursów walutowych. Zwykle inwestor może zlecić umorzenie jednostek uczestnictwa funduszu w każdym dniu roboczym. Dokonujemy reinwestycji dochodu w fundusz. Zalecenie: klasa jednostek uczestnictwa Funduszu powinna być utrzymywana w horyzoncie inwestycyjnym co najmniej średnioterminowym. Instrumenty pochodne mogą być wykorzystywane w celu skompensowania ekspozycji na ryzyko wahań cen (zabezpieczenie), w celu czerpania korzyści z różnic cenowych między dwoma lub większą liczbą rynków (arbitraż) lub w celu zwielokrotnienia zysków przy jednoczesnym zwiększeniu ryzyka zwielokrotnienia strat (lewarowanie).

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Allianz Global Investors Fund
 • Grupa Funduszy Dłużne uniwersalne
 • Główny obszar geograficznyEuropa
 • Rodzaj funduszuZagraniczny
 • Wielkość aktywów -
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za zarządzanie 0,3%

Dystrybutorzy

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Dłużne papiery wartościowe
 • 67 %
Gotówka
 • 33 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe0,37 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo niska zmienność
Współczynnik zmienności37,68 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Neutralny stosunek ryzyka do zysku
Information Ratio0,9123
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery wartościowe67 %
Gotówka33 %