Fundusz inwestycyjny

Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Celem subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. 

Subfundusz inwestuje przynajmniej 60% aktywów netto w tytuły uczestnictwa luksemburskiego subfunduszu Allianz Global Artificial Intelligence wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego Allianz Global Investors Fund. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne i udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy oraz depozyty bankowe. 

Luksemburski subfundusz lokuje aktywa głównie na światowym rynku akcji spółek, które w ramach prowadzonej działalności będą czerpać korzyści z ewolucji sztucznej inteligencji lub obecnie ich działalność wiąże się z tym obszarem. Wartość aktywów subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością, wynikającą ze składu portfela lub z przyjętej techniki zarządzania nim. 

Z zastrzeżeniem możliwości zawieszenia odkupień w wyniku nadzwyczajnych okoliczności, subfundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa w każdym dniu regularnej sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Subfundusz zbywa jednostki uczestnictwa kategorii A bez ograniczeń, kategoria I zbywana jest w określonych produktach lub w razie spełnienia określonych warunków. 

Subfundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. 

Zalecenie: niniejszy subfundusz nie jest zalecany inwestorom, którzy zamierzają wycofać swoje środki przed upływem co najmniej 5 lat. 

Subfundusz nie wypłaca dywidend. Dochody z inwestycji są ponownie inwestowane, zwiększając wartość aktywów subfunduszu. 

Subfundusz nie posiada wzorca (benchmarku). 

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca TFI Allianz Polska
 • Grupa Funduszy Akcje zagraniczne
 • Główny obszar geograficznyŚwiat
 • Rodzaj funduszuZagraniczny
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Główne parametry funduszu

Akcje96 %
Gotówka2 %
Fundusze akcji0 %
inne aktywa2 %