Fundusz inwestycyjny

Allianz Akcji Rynku Złota (Allianz FIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

 • Celem subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat.
 • Subfundusz lokuje od 60% aktywów netto w akcje i podobne instrumenty (warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje zamienne oraz inne udziałowe papiery wartościowe, certyfikaty inwestycyjne, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą).
 • Subfundusz inwestuje głównie w:
 1. akcje spółek prowadzących działalność w zakresie poszukiwania, wydobycia, przetwarzania lub handlu metalami szlachetnymi (złoto a także srebro, pallad, platyna), bądź prowadzących powyżej wymienione rodzaje działalności względem złóż surowców, w których metale szlachetne stanowią istotną część,
 2. inne fundusze (polskie lub zagraniczne), których podstawową kategorią lokat są akcje spółek opisane w punkcie a) powyżej, lub które naśladują indeksy oparte o akcje spółek opisanych w punkcie 1. powyżej. Pozostałą część lokat mogą stanowić instrumenty dłużne, takie jak np. obligacje czy depozyty bankowe. Wartość aktywów subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością.
 • Z zastrzeżeniem możliwości zawieszenia odkupień w wyniku nadzwyczajnych okoliczności, subfundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa w każdym dniu regularnej sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Subfundusz zbywa jednostki uczestnictwa kategorii A bez ograniczeń, kategorie B, C, D, I - zbywane są w określonych produktach lub w razie spełnienia określonych warunków. Subfundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne.
 • Zalecenie: niniejszy subfundusz nie jest zalecany inwestorom, którzy zamierzają wycofać swoje środki przed upływem 5 lat.
 • Subfundusz nie wypłaca dywidend. Dochody z inwestycji są ponownie inwestowane, zwiększając wartość aktywów subfunduszu.
 • Subfundusz nie posiada wzorca (benchmarku).

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca TFI Allianz Polska
 • Grupa Funduszy Surowce
 • Główny obszar geograficznyŚwiat
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Główne parametry funduszu

Akcje91 %
Gotówka8 %
inne aktywa1 %