Fundusz inwestycyjny

Allianz Akcji Rynku Złota (Allianz FIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Aktywa subfunduszu będą lokowane głównie w: 

 • akcje spółek prowadzących działalność w zakresie poszukiwania, wydobycia, przetwarzania lub handlu metalami szlachetnymi (złoto a także srebro, pallad, platyna), bądź prowadzących powyżej wymienione rodzaje działalności względem złóż surowców, w których metale szlachetne stanowią istotną część; akcje mogą stanowić od 60 do 100% wartości portfela; 
 • jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, tytułu uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, certyfikaty inwestycyjne oraz papiery wartościowe emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego, które spełniają jeden z poniższych warunków: podstawową kategorią lokat są akcje spółek opisanych powyżej lub naśladują indeksy oparte o akcje spółek opisanych powyżej. 

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca TFI Allianz Polska
 • Grupa Funduszy Surowce
 • Główny obszar geograficznyŚwiat
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe19,24 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo niska zmienność
Information Ratio0,0362
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek zysku do ryzyka
Alfa Jensena-0,8310 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Umiarkowany stosunek zysku do ryzyka
Wskaźnik Sharpe'a-0,4161
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Niski stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Fundusze surowcowe97 %
Gotówka3 %