Fundusz inwestycyjny

AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Aktywa Subfunduszu są głównie lokowane w Dłużne Papiery Wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa. Podstawowym kryterium doboru lokat jest maksymalizacja zysku z inwestycji przy zadanym ryzyku. Jednostki uczestnictwa można nabywać oraz odkupywać w każdym dniu wyceny (wycena odbywa się w każdym dniu, na który przypada zwyczajna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie). Zalecenie: niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla Inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu okresu krótszego niż 12 miesięcy. Wszystkie dochody i zyski będą reinwestowane i nie są przeznaczone do wypłaty dywidendy. Subfundusz dostępny jest w PLN.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca AgioFunds TFI
 • Grupa Funduszy Dłużne korporacyjne
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 122.58 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 0,50%
 • Opłata za zbycie 0,00%
 • Opłata za zarządzanie 1,60%
 • Opłata za wynik występuje
 • Minimalna pierwsza wpłata 100 PLN

Dystrybutorzy

 • AgioFunds TFI
 • BM BNP Paribas
 • Bossafund
 • F-Trust
 • Starfunds
 • iWealth Management

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Dłużne papiery korporacyjne
 • 89 %
Dłużne papiery skarbowe
 • 7 %
Gotówka
 • 4 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe0,95 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo niska zmienność
Współczynnik zmienności51,78 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Umiarkowany stosunek ryzyka do zysku
Information Ratio-0,1715
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo niski stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery korporacyjne89 %
Dłużne papiery skarbowe7 %
Gotówka4 %