Fundusz inwestycyjny

AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

 • Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat, przy czym Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia przyjętego celu inwestycyjnego. 
 • Aktywa Subfunduszu są głównie lokowane w Dłużne Papiery Wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa. 
 • Podstawowym kryterium doboru lokat jest maksymalizacja zysku z inwestycji przy zadanym ryzyku. 
 • Jednostki uczestnictwa można nabywać oraz odkupywać w każdym dniu wyceny (wycena odbywa się w każdym dniu, na który przypada zwyczajnasesja na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie).
 • Zalecenie: niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla Inwestorów,którzy planują wycofać swoje środki w ciągu okresu krótszego niż 12miesięcy. 
 • Wszystkie dochody i zyski będą reinwestowane i nie są przeznaczone dowypłaty dywidendy. 
 • Subfundusz dostępny jest w PLN.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca AgioFunds TFI
 • Grupa Funduszy Dłużne korporacyjne
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery skarbowe16 %
Gotówka2 %
inne aktywa82 %