Fundusz inwestycyjny

AGIO Kapitał (AGIO SFIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Aktywa Subfunduszu lokowane są głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządu terytorialnego oraz dłużne papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa i NBP - od 66% do 100% wartości aktywów Subfunduszu, a także korporacyjne i skarbowe Instrumenty Rynku Pieniężnego. Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w akcje wyłącznie w ramach wykonywania praw przysługujących z obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, a także w drodze egzekucji celem zaspokojenia roszczeń Subfunduszu, przy czym Subfundusz będzie dążył do zbycia nabytych akcji w możliwie krótkim czasie. Głównym kryterium doboru lokat jest osiąganie stabilnego, powtarzalnego wzrostu wartości aktywów Subfunduszu. Jednostki uczestnictwa można nabywać oraz odkupywać w każdym dniu wyceny (wyceny odbywają się raz w tygodniu w środę, a jeżeli nie jest ona dniem roboczym - w następnym dniu roboczym). Zalecenie: niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla Inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu okresu krótszego niż 12 miesięcy. Wszystkie dochody i zyski będą reinwestowane i nie są przeznaczone do wypłaty dywidendy. Subfundusz dostępny jest w walutach: PLN, EUR, USD.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca AgioFunds TFI
 • Grupa Funduszy Dłużne korporacyjne
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 149.52 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 0,5%
 • Opłata za zarządzanie 1,30%
 • Opłata za wynik występuje
 • Minimalna pierwsza wpłata 40 000 EUR

Dystrybutorzy

 • AgioFunds TFI
 • Alior Bank
 • Bossafund
 • F-Trust
 • SFI mBank
 • Starfunds

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Dłużne papiery korporacyjne
 • 87 %
Gotówka
 • 12 %
Dłużne papiery skarbowe
 • 0 %
inne aktywa
 • 1 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe2,88 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Umiarkowana zmienność
Współczynnik zmienności10 000,00 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek ryzyka do zysku
Information Ratio-0,2074
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Niski stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery korporacyjne87 %
Gotówka12 %
Dłużne papiery skarbowe0 %
inne aktywa1 %