Fundusz inwestycyjny

AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Subfundusz jest Subfunduszem papierów dłużnych. Aktywa Subfunduszu lokowane są głównie w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty i stanowią od 66% do 100% wartości aktywów Subfunduszu. Dłużne Papiery Wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski będą stanowiły co najmniej 40% wartości Aktywów Subfunduszu. Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w akcje wyłącznie w ramach wykonywania praw przysługujących z obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, a także w drodze egzekucji celem zaspokojenia roszczeń Subfunduszu, przy czym Subfundusz będzie dążył do zbycia nabytych akcji w możliwie krótkim czasie. Subfundusz może stosować instrumenty pochodne w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego lub sprawnego zarządzania portfelem. Zyski z inwestycji Subfunduszu np. dywidendy są ponownie inwestowane. Jednostki uczestnictwa można nabywać oraz odkupywać w każdym dniu wyceny (wycena odbywa się w każdym dniu, na który przypada zwyczajna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie). Subfundusz dostępny jest w PLN. Zalecenie: niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 12 miesięcy od dnia nabycia jednostek uczestnictwa. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca AgioFunds TFI
 • Grupa Funduszy Dłużne uniwersalne
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 20.52 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie 1%
 • Opłata za zarządzanie 1,6%
 • Opłata za wynik występuje
 • Minimalna pierwsza wpłata 100 PLN

Dystrybutorzy

 • AgioFunds TFI
 • Bossafund
 • F-Trust
 • Starfunds

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Dłużne papiery skarbowe
 • 70 %
Dłużne papiery korporacyjne
 • 26 %
Gotówka
 • 4 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe0,33 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo niska zmienność
Information Ratio-0,1590
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Umiarkowany stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery skarbowe70 %
Dłużne papiery korporacyjne26 %
Gotówka4 %