Fundusz inwestycyjny

AGIO Akcji Globalnych (AGIO SFIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

 • Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.
 • Aktywa Subfunduszu lokowane są z zachowaniem zasad i ograniczeń inwestycyjnych określonych dla funduszu inwestycyjnego otwartego, w następujące kategorie lokat: Instrumenty Akcyjne, obligacje, bony skarbowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego, Instrumenty Pochodne, jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, depozyty.
 • Głównym kryterium doboru lokat jest maksymalizacja wzrostu wartości aktywów Subfunduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym, celem osiągnięcia wyższego wzrostu niż w przypadku indeksu WIG. Poziom referencyjny (benchmark Subfunduszu): od dnia 4 grudnia 2012 r.wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji Subfunduszu jest indeksWIG (przed tym dniem nie był przyjęty żaden wzorzec, który służyłby dooceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu).
 • Jednostki uczestnictwa można nabywać oraz odkupywać w każdym dniuwyceny (wyceny odbywają się raz w tygodniu w środę, a jeżeli nie jest onadniem roboczym - w następnym dniu roboczym).
 • Zalecenie: niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla Inwestorów,którzy planują wycofać swoje środki w ciągu okresu krótszego niż 12miesięcy.
 • Wszystkie dochody i zyski będą reinwestowane i nie są przeznaczone dowypłaty dywidendy.
 • Subfundusz dostępny jest w walutach: PLN, EUR, USD.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca AgioFunds TFI
 • Grupa Funduszy Akcje polskie
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Główne parametry funduszu

Akcje74 %
Gotówka15 %
inne aktywa11 %