Fundusz inwestycyjny

AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Aktywa Subfunduszu lokowane są z zachowaniem zasad i ograniczeń inwestycyjnych określonych dla funduszu inwestycyjnego otwartego, w następujące kategorie lokat: Instrumenty Akcyjne, obligacje, bony skarbowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego, Instrumenty Pochodne, jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, depozyty. Głównym kryterium doboru lokat jest maksymalizacja wzrostu wartości aktywów Subfunduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym, celem osiągnięcia wyższego wzrostu niż w przypadku indeksu WIG. Poziom referencyjny (benchmark Subfunduszu): od dnia 4 grudnia 2012 r. wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji Subfunduszu jest indeks WIG (przed tym dniem nie był przyjęty żaden wzorzec, który służyłby do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu). Jednostki uczestnictwa można nabywać oraz odkupywać w każdym dniu wyceny (wyceny odbywają się raz w tygodniu w środę, a jeżeli nie jest ona dniem roboczym - w następnym dniu roboczym). Zalecenie: niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla Inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu okresu krótszego niż 12 miesięcy. Wszystkie dochody i zyski będą reinwestowane i nie są przeznaczone do wypłaty dywidendy. Subfundusz dostępny jest w walutach: PLN, EUR, USD.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca AgioFunds TFI
 • Grupa Funduszy Akcje polskie
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 15.67 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 4%
 • Opłata za zbycie max. 1%
 • Opłata za zarządzanie 3,95%
 • Opłata za wynik występuje
 • Minimalna pierwsza wpłata 100 PLN

Dystrybutorzy

 • AgioFunds TFI
 • Alior Bank
 • Bossafund
 • F-Trust
 • SFI mBank
 • Starfunds

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Akcje
 • 82 %
Gotówka
 • 18 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe13,43 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Niska zmienność
Information Ratio-0,0072
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Umiarkowany stosunek zysku do ryzyka
Alfa Jensena0,4716 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Niski stosunek zysku do ryzyka
Wskaźnik Sharpe'a0,9163
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo niski stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Akcje82 %
Gotówka18 %