poniedziałek, 22 lipca, 2024
Strona główna » Obligacje korporacyjne Murapolu – dlaczego deweloper pozyskuje kapitał emitując obligacje?

Obligacje korporacyjne Murapolu – dlaczego deweloper pozyskuje kapitał emitując obligacje?

autor Redakcja
0 komentarz

Dylemat dotyczący źródła finansowania działalności dotyczy większości firm z sektora ŚDP i MŚP. Dynamicznie zmieniający się rynek otwiera nowe, często o wiele atrakcyjniejsze alternatywy względem tradycyjnych kredytów bankowych.

W artykule zaprezentujemy różnice między najpopularniejszymi formami zewnętrznego pozyskiwania kapitału – kredytem i finansowaniem za pomocą emisji obligacji. Przedstawimy również atrakcyjność nabywania obligacji deweloperów o stabilnej sytuacji rynkowej. W tym celu posłużą nam obligacje korporacyjne Murapolu.

W jaki sposób firma może pozyskać kapitał – kredyt czy obligacje?

Kredyt czy obligacje - porównanie źródeł finansowania


Dostępność finansowania

Udzielanie kredytów jest mocno ograniczone przez przepisy prawa bankowego. Banki niechętnie lub wcale nie podpisują umów kredytowych z firmami niepewnymi, o stosunkowo krótkim stażu na rynku. Bank może odmówić podpisania umowy w przypadku, gdy firma nie posiada odpowiedniego zabezpieczenia lub działa w branży podwyższonego ryzyka. Podmiot gospodarczy, który chce zaciągnąć kredyt, musi spełnić wiele formalności i zmierzyć się ze skomplikowaną biurokracją instytucji finansowej. Co więcej, banki mogą wymagać od przedsiębiorstwa spełnienia dodatkowych warunków.

Dostępność finansowania w ramach emisji obligacji jest znacznie większa. Przedsiębiorstwo nie musi mieć statutu spółki akcyjnej, by móc emitować obligacje. Emisja obligacji wiąże się z o wiele mniejszą ilością niezbędnej papirologii. Co więcej, inwestorzy są o wiele łaskawsi od banków i mogą postrzegać spółki emitujące obligacje w zupełnie inny sposób, będąc jednocześnie bardziej elastycznymi.

Wielkość maksymalnego finansowania

Wysokość finansowania w przypadku kredytu bankowego jest surowo regulowana przez bank. Zwykle jest ona niższa niż w przypadku obligacji korporacyjnych. Maksymalna wielkość finansowania przez obligacje szacowana jest najpierw przez organizatora emisji i emitenta, a następnie zatwierdzana przez inwestorów. Taki proces powoduje, że wielkość maksymalnego finansowania w przypadku obligacji jest zwykle ustalona w sposób optymalny.

Cel finansowania

Kredyt bankowy zawsze przeznaczany jest na określony uprzednio, jasny i ścisły cel. Celem tym może być: rozbudowa, modernizacja, inwestycja lub zakup konkretnych środków trwałych (w tym nieruchomości powiązanych z działalnością firmy). Kredyt może być udzielany również na sfinansowanie konkretnego projektu – tzw. project finance. Niemniej jednak często bank nie zgadza się na udzielenie kredytu na niektóre cele.

Środki pozyskane z emisji obligacji mogą być przeznaczane na dowolny cel – bez żadnych regulacji i obostrzeń. Spółka może wydać pozyskane środki w dowolny sposób.

Sposób pozyskania kapitału (transze, całość)

Kredyt wypłacany jest w transzach po spełnieniu konkretnych, określonych w umowie kredytowej warunków. W przypadku nieprzestrzegania warunków przez kredytobiorcę, bank może cofnąć transze kredytowe.

Środki z obligacji dostarczane są jednorazowo i nie można wstrzymać ani cofnąć ich wypłaty z powodu nieprzestrzegania warunków.

Przepływy pieniężne związane ze spłatą zadłużenia

Firma zaciągająca kredyt w banku zobowiązuje się do spłaty comiesięcznych rat kapitałowo-odsetkowych. Spłata zadłużenia jest ściśle określona terminowo i kwotowo, a także w znaczny sposób obciąża budżet firmy.

Spłata zadłużenia u obligatariuszy również odbywa się poprzez wypłacanie odsetek, jednak w bardziej elastycznych, określonych przez spółkę terminach. Emitent spłaca kapitał na samym końcu, dopiero w dniu wykupu obligacji.

Czas pozyskania finansowania

Rozpatrywanie wniosku przez bank może zająć nawet kilka miesięcy. W tym czasie decyzja banku może wymagać dodatkowych dokumentów i wyjaśnień. Co więcej, bank w czasie rozpatrywania wniosku może zażądać spełnienia dodatkowych warunków.

Zorganizowanie emisji jest prostsze i o wiele szybsze. Zarówno przygotowanie dokumentacji niezbędnej do emisji obligacji, jak i zapisy na obligacje trwają zwykle krócej niż podjęcie decyzji przez instytucję bankową. W sumie cały proces organizowania emisji obligacji może zająć od jednego do dwóch miesięcy.

Koszty

Kredyt oprocentowany jest zgodnie z oszacowanym przez bank ryzykiem. Poza tym należy liczyć się z wieloma dodatkowymi kosztami podczas podpisywania umowy kredytowej. Są to: prowizja banku, koszt rozpatrzenia wniosku, ubezpieczenia kredytu, szacowania i ustanowienia zabezpieczenia. Co więcej, w trakcie spłaty kredytu może dojść do podniesienia stopy procentowej.

W przypadku obligacji emitent samodzielnie określa zarówno zasady spłaty, jak i wysokość oprocentowania. Istnieje wiele czynników, które warunkują oprocentowanie obligacji, a poza samym oprocentowaniem należy liczyć się ze świadczeniami na rzecz KDPW, BondSpot i GPW. Wiążą się one z rejestracją i autoryzacją emisji. Nie należy zapominać o opłatach na rzecz Autoryzowanego Doradcy związanych z doradztwem i organizacją emisji. Kredyt jest tańszy od obligacji, jednak obligacje mogą służyć do rolowania zadłużenia bez podawania celu.

Zabezpieczenie

Zabezpieczenie kredytu jest obligatoryjne i zwykle jest większe od jego wartości.

Zabezpieczenie obligacji jest nieobowiązkowe i ustalane jest przez emitenta. Spółka może wyemitować obligacje niezabezpieczone, zabezpieczone lub zabezpieczone w sposób częściowy. Zwykle obligacje zabezpieczone posiadają mniejsze oprocentowanie ze względu samo zabezpieczenie, ponieważ inwestorzy postrzegają taką inwestycję względnie bezpieczniej. Analogicznie obligacje niezabezpieczone są oprocentowane wyżej.

Wcześniejsza spłata zobowiązań

Kredyt bankowy, jeśli zajdzie taka potrzeba można wcześniej spłacić. Umowa warunkuje to, czy będzie można zrobić to bez kosztów, czy trzeba będzie zapłacić z tego powodu prowizję.

Jeśli warunki emisji na to zezwalają, to emitent obligacji może wcześniej wykupić obligacje. Przy takich obligacjach nabywcy będą oczekiwać wyższej stopy zwrotu, ponieważ z ich punktu widzenia istnieje ryzyko, że emitent skorzysta z tego prawa.

Żądanie wcześniejszej spłaty przez wierzyciela

Zażądanie wcześniejszej spłaty przez wierzyciela w przypadku kredytu bankowego jest regulowane przez umowę kredytową. Bank może zażądać natychmiastowego spłacenia kredytu, jeśli kredytobiorca nie przestrzega warunków umowy.

Inwestorzy mogą żądać wcześniejszej spłaty zobowiązań wyłącznie w przypadku, gdy spółka przyznała im takie prawo i spełnione zostały określone warunki.

Obligacje to atrakcyjne rozwiązanie zarówno dla emitenta, jak i dla inwestora

Pozyskiwanie kapitału z obligacji jest dla emitentów atrakcyjniejsze, głównie ze względu na ich elastyczność, brak konieczności podawania celu, a także poprzez spłatę zobowiązań na samym końcu, w dni wykupu obligacji.

Co więcej, obligacje nie muszą być wprowadzane do obrotu – mogą być prowadzone jako oferty prywatne. Wiążę się to z mniejszymi wymogami regulacyjnymi, a inwestorzy otrzymują za nie wysokie, płatne okresowo odsetki.

Kluczowe przewagi obligacji nad kredytem bankowym to przede wszystkim brak ograniczania celu przeznaczania pozyskanego kapitału, jak również o wiele szybsze tempo całego procesu. Emisja obligacji może trwać minimalnie jeden, a maksymalnie dwa miesiące, podczas gdy samo podjęcie decyzji przez bank może zająć nawet kilka miesięcy. O wiele prostsze jest również zgromadzenie niezbędnych dokumentów, jak i cała papierologia związana z emisją.

Inwestowanie w obligacje to rozwiązanie otwarte dla szerszego grona firm, natomiast kredyt często nie zostaje udzielany przedsiębiorstwom niepewnym, działającym w branżach o podwyższonym ryzyku lub nieposiadającym odpowiedniego zabezpieczenia.

Obligacje na rynku kapitałowym stanowią elastyczne rozwiązanie dla emitenta oraz oferują atrakcyjne odsetki dla inwestorów.

Obligacje korporacyjne Murapolu – dlaczego deweloper je emituje?

Kapitał z emisji obligacji może okazać się droższym dla przedsiębiorstwa, jednak jednocześnie charakteryzuje się szybszą i łatwiejszą dostępnością.

Kapitał pozyskany w ramach emisji obligacji nie musi być spłacany w comiesięcznych transzach, a dopiero w okresie wykupu obligacji przez inwestorów. Co więcej, odsetki mogą być spłacane w ustalonym przez emitenta czasie.

Wysoka elastyczność i mniejsza biurokracja powodują, że obligacje są chętnie wybieraną formą zewnętrznego finansowania, nawet mimo to, że są nieznacznie droższe od kredytu. Zwykle duże przedsiębiorstwa, takie jak np. Murapol, korzystają głównie z kredytów bankowych, niemniej jednak aktywnie dywersyfikują finansowanie poprzez emisję obligacji.

Czy warto inwestować w obligacje deweloperów?

Obligacje deweloperów stanowią bezpieczną i stabilną formę lokowania oraz pozyskiwania kapitału. Mimo potencjalnego ryzyka, jakie niesie za sobą inwestowanie w obligacje, są one elastycznym i atrakcyjnym instrumentem finansowym – zarówno dla inwestorów, jak i emitentów. Więcej o rynku obligacji deweloperów przeczytają Państwo w tym wpisie.

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

You may also like

Targeto.pl to niezależny serwis analityczny, stworzony przez specjalistów rynku finansowego. 

Zawiera unikalne, fachowe analizy, przeglądy, raporty oraz komentarze dotyczące najbardziej perspektywicznych produktów i rozwiązań inwestycyjnych.

Serwis targeto.pl prowadzony jest w celach edukacyjno-informacyjnych.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na tej stronie, a czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

© targeto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.